Жылдызы келишкендер: Жылдыз белгиси боюнча шайкештик

“Адамдарда астралдык байланыш болбосо сүйүү да болбойт, үй бүлө да курулбайт, курулса да анын аягы ажырашуу менен аяктайт” деп, бир ооздон астрологдор айтышат. Кыргыздар байыртан адамдардын жылдызынын келишине чоң маани беришкен. Ошондуктан эл оозунда “жылдызы келишкендер”, “жылдызы келишпей ажырашып кетишиптир”, “оту күйүшпөй калыптыр” деген сөздөр айтылып, үй бүлө куруу жана ажырашууда жылдыздардын, тагыраагы Асмандагы астралдык мыйзамдын чоң роль ойноору белгиленген.

Жашоо токтобойт, үй бүлөлөр курула берет. Балким астрологияга да көңүл буруп, кайсы зодиак белгиси менен келишээрибизди билип алсак, жашообуз бактылуу болоор беле, ажырашуулар жаштар арасында азаяр беле деген ой менен бул таблицаны сунуштайбыз.

 

Шарттуу белгилер:

“+ жана –” Гармония же конфликт. Ошондуктан өнөктөш менен бир багытта экениңизге көзүңүз толук жетиши зарыл.

\/ – көз караштары эки башка адамдардын союзу. Ортодогу чыңалган абалга карабай жашоого жаңыча көз карашта болууга түрткү болот.

* – жылдызча. Гармония, жагымдуу эмоция, көп мүмкүнчүлүктөргө жол ачкан союз. Үй бүлө курууга, чогуу иштөөгө абдан ыңгайлуу.

# торчо. Такыр келишпестиктин белгиси

&трин. Орточо деңгээлде келишкендер. Бир көргөндө жагымдуу абал түзүлөт, бирок, жашоо күрөшүндө дайым эле чогуу боло беришпейт.

/\ – квиконс. Бейтынч союз. Булардын ортосунда чыр-чатак көп болот.

0_0 – оппозиция. Бул адамдардын ортосундагы айырма 180 градус. Орто жаштан ашканда гана бул өнөктөштөрдө тең салмактуулук жана бирин-бири түшүнүү болот.

ТОКТУ. Токту + -. Букачар - \/. Эгиздер -*. Бөйөн - #. Арстан-&. Бийкеч - /\. Тараза - 0_0. Чаян - /\. Жаачы -&. Текечер - #. Суу куяр -*. Балыктар - “+ –“ .

БУКАЧАР. Токту - \/. Букачар - 0_0. Эгиздер -\/. Бөйөн -*. Арстан-#. Бийкеч -& . Тараза -/\. Чаян -0_0. Жаачы -/\. Текечер -& . Суу куяр - #. Балыктар -* .

ЭГИЗДЕР. Токту - *. Букачар -\/. Эгиздер - + -. Бөйөн- #. Арстан-*. Бийкеч - #. Тараза -\/. Чаян -/\. Жаачы -0_0. Текечер -/\. Суу куяр -&. Балыктар -#.

БӨЙӨН. Токту -#. Букачар -* . Эгиздер -\/. Бөйөн - + -. Арстан-\/. Бийкеч - *. Тараза -#. Чаян -&. Жаачы -/\ . Текечер -0_0. Суу куяр -/\. Балыктар -&.

АРСТАН. Токту -&. Букачар -# . Эгиздер -*. Бөйөн - \/. Арстан- + -. Бийкеч -\/. Тараза -*. Чаян -#. Жаачы -&. Текечер -/\. Суу куяр -0_0. Балыктар -/\.

БИЙКЕЧ. Токту -/\. Букачар -\/. Эгиздер -#. Бөйөн -*. Арстан- \/. Бийкеч - +-. Тараза -\/. Чаян -*. Жаачы -#. Текечер -\/. Суу куяр -/\. Балыктар -0_0.

ТАРАЗА. Токту -0_0. Букачар -/\. Эгиздер -&. Бөйөн -#. Арстан- *. Бийкеч -\/ . Тараза -+-. Чаян -\/. Жаачы -*. Текечер -#. Суу куяр -&. Балыктар -/\.

ЧАЯН. Токту - /\. Букачар -0_0. Эгиздер -/\. Бөйөн -&. Арстан-# . Бийкеч -* . Тараза -\/. Чаян -+-. Жаачы -\/. Текечер -*. Суу куяр - #. Балыктар -&.

 

ЖААЧЫ. Токту -&. Букачар -/\. Эгиздер -0_0. Бөйөн -/\. Арстан-& . Бийкеч -#. Тараза -*. Чаян -\/. Жаачы - +-. Текечер -\/. Суу куяр -*. Балыктар -#.

ТЕКЕЧЕР. Токту -#. Букачар -&. Эгиздер -/\. Бөйөн -0_0. Арстан-/\ . Бийкеч -&. Тараза -#. Чаян -*. Жаачы - \/. Текечер -+-. Суу куяр -\/. Балыктар -*.

СУУ КУЯР. Токту -*. Букачар -#. Эгиздер -&. Бөйөн -/\. Арстан-0_0 . Бийкеч -/\. Тараза -&. Чаян -#. Жаачы - *. Текечер -\/. Суу куяр -+-. Балыктар -\/.

БАЛЫКТАР. Токту -+-. Букачар -*. Эгиздер -#. Бөйөн -&. Арстан- /\. Бийкеч -0_0. Тараза -/\. Чаян -&. Жаачы - #. Текечер -*. Суу куяр -\/. Балыктар -+-.